184.2mm

 • Polyflor Vinyl Plank Affinity Aspen Pine
 • Polyflor Vinyl Plank Camaro Bianco Oak
 • Polyflor Vinyl Plank Camaro Boathouse Oak
 • Polyflor Vinyl Plank Camaro Cashmere Oak
 • Polyflor Vinyl Plank Affinity Champagne Oak
 • Polyflor Vinyl Plank Affinity Cracked White Oak
 • Polyflor Vinyl Plank Affinity Cross Sawn Timber
 • Polyflor Vinyl Plank Affinity Dappled Oak
 • Polyflor Vinyl Plank Expona Commercial Everglade Oak
 • Polyflor Vinyl Plank Affinity Flamed Chestnut
 • Polyflor Vinyl Plank Affinity French Limed Oak
 • Polyflor Vinyl Plank Expona Commercial French Vanilla Oak